Domestic

Mrs. Sarita

Gallbladder Surgery

Dr. Ved Prakesh

Mr. Mahender

Cataract Surgery

Dr. Siddhi Goel

Mrs. Hema Arya

Gallbladder Surgery

Dr. ved Prakesh

Mr. Vinay Prakash

Laparoscopic Surgery

Dr. Pankaj Kumar Hans

Mrs. Lalita

Pheochromocytoma Surgery

Dr. Pankaj Kumar Hans

Mr. Reyansh Atuladhar

Orthopaedic Surgery

Dr. Gaurav Gupta