Domestic

Mr. Abhishek Kumar

Intestinal perforation ileostomy Surgery

Dr. Pankaj Kumar Hans

Mrs. Damini Bisht

Baby Delivery

Dr. Anita Kant

Mrs. Seema

Umbilical Hernia

Dr. Pankaj Kumar Hans

Ms. Jaspreet Kaur

Fibroid breast surgery

Dr. Ved Prakash

Ms. Megha Gupta

Sebaceous Cyst

Dr. Ved Prakash

Ms. Simran

Femur shaft fracture surgery

Dr. Deepak Kumar Mishra