Mr Rajkumar

Mrs. Laxmi Gusain

Mr. Dharamraj Singh

Mr. Dinesh Chauhan son of Mrs. Sheela Devi

Mr. krishan Murari

Mr. Ratan Kumar

Mrs. Bitto Devi

Mr. Shahbaz

Mr. Anand Kumar Samal

Mr Janak Singh